close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 •  

   Ambasada RP w Luksemburgu
  Wydział Konsularny

   

  24 Rue Guillaume Schneider
  L-2522 Luxembourg

   

  Tel: (00352) 26 00 32
  Fax: (00352) 26 68 75 74
  e-mail: lulukkon@msz.gov.pl
   

  godziny przyjęć interesantów :
  wtorek      :  12:00 - 15:00
     środa         :  12:00 - 15:00

  czwartek  :  13:30 - 16:30

   

   

  Urząd konsularny zamknięty jest w weekendy i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy w Polsce oraz w Wielkim Księstwie Luksemburga, które w 2018 r. przypadają:

  6/01, 2/04, 1/05, 3/05, 10/05, 21/05, 31/05, 15/08, 1/11, 11/11, 25/12, 26/12

   

   

  Na wizyty w konsulacie należy zapisać się na stronie  www.e-konsulat.gov.pl

  Prosimy o wydrukowanie potwierdzenia i okazanie go w dniu wizyty.

  W trosce o sprawną obsługę, zwracamy się  z uprzejmą prośbą o rezerwację terminu również w sprawie odbioru paszportu.

  Jednocześnie informujemy, że rezerwacja godziny może nieznacznie ulec zmianie z powodu ewentualnych wydarzeń losowych, których rejestracja przez e-konsulat nie dotyczy.

  Dziękujemy za wyrozumiałość.

   

   

   

   

   

  Telefon alarmowy poza godzinami pracy urzędu, wyłącznie w sytuacjach nagłych i wymagających natychmiastowej interwencji konsula np. zgony, wypadki komunikacyjne obywateli polskich na terytorium Luksemburga

  (00352) 621 351 193     

   

   

  Telefon alarmowy nie jest telefonem informacyjnym. Pod w/w numerem nie udziela się standardowych informacji, które znajdują się na stronie internetowej placówki. Telefon alarmowy nie służy do zgłaszania utraty dokumentów tożsamości (paszport, dowód osobisty), udzielaniu informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o paszport, zapisania się na spotkanie w celu złożenia wniosku o paszport, godzin pracy urzędu, przepisów wizowych, możliwości uzyskania dokumentu

   

   

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
  2. Konsul RP wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.
  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
   i placówkach zagranicznych.

   Dane kontaktowe IOD:

   adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

        adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

  1. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych.  
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
  3. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.
  4. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.
  5. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa.

    

    

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: