close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 13 maja 2019

  Ambasada RP w Wielkim Księstwie Luksemburga (24 Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luksemburg) ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego:

  I Przetarg nr I-LUKS-2019 na sprzedaż samochód Citroen C6, rok produkcji 2011, przebieg 119 253 km

  1. Dane techniczne pojazdu:

  1. Marka/typ:                                  Citroen C6 30 V6 HDI 240 BVA6 Exclusive
  2. Moc silnika                                  177 kW (240KM)
  3. Rodzaj paliwa                              diesel
  4. Pojemność silnika w cm3          2993
  5. Rok produkcji                              2011
  6. Numer nadwozia                        VF7TDX8ZABL562533
  7. Numer rejestracyjny                  CD 3500
  8. Data zakupu                                 06.12.2011
  9. Skrzynia biegów                          automatyczna
  10. Kolor karoserii                            czarna perła
  11. Wyposażenie                              nawigacja, klimatyzacja, radioodtwarzacz,  skórzana tapicerka
  12. Przebieg w km                            119 253
  13. Europejski standard emisji spalin :  EURO 4

   

  2. Cena wywoławcza: 9 500,00 EUR

   

  II. Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Ambasady RP w Wielkim Księstwie Luksemburga (24 Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luksemburg) w dniach od 13.05.2019r. do 27.05.2019r., w dni robocze, w godzinach 10:00–16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Ambasady (tel. +352 26 00 32).

  III. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 950,00 EUR. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP w godzinach pracy Ambasady lub na rachunek bankowy Ambasady RP:

   

  Ambassade de Pologne

  24 Rue Guillaume Schneider,

  L-2522 Luksemburg

  IBAN : LU41 0030 1643 7908 2000

  BIC/SWIFT : BGLLLULL

  z dopiskiem „Wadium – Citroen C6” podając numer przetargu (I-LUKS-2019) w terminie do dnia 27.05.2019r. do godz. 17:00 (termin wpływu na konto bankowe Ambasady)

   

  IV. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 1 oraz powinna zawierać:

   

  1) Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta.

  2) Oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej zapłaty.

  3) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  4) Kopię dowodu wpłaty wadium.

   

  V. Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w siedzibie Ambasady RP w Wielkim Księstwie Luksemburga (24 Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luksemburg) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg Citroen C6– nie otwierać”, w terminie do dnia 27.05.2019r. do godz.17:00.

   

  VI. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga w dniu 28.05.2019r. o godz. 12:00.

   

  VII. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.

   

  VIII. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

   

  IX. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  X. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

   

  XI. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

   

  XII. Termin zawarcia umowy i termin związania ofertą  - 29.05.2019r.

   

  XIII. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

   

  XIV. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

   

  XV. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenie wszelkich podatków i opłat (w tym podatku od towarów i usług, opłaty rejestracyjnej, opłaty skarbowej i wszelkich innych opłat) wymaganych przez władze luksemburskie, polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.

   

  XVI. Ambasada RP w Wielkim Księstwie Luksemburga zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

   

  XVII. Ambasada RP w Wielkim Księstwie Luksemburga nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: